| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مدیر عامل موسسه و مسئول دبیرخانه- اکرم شایسته مهر
.: ساختار سازمانی همایش  >  مدیر عامل موسسه و مسئول دبیرخانه- اکرم شایسته مهر