| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر مسابقات ربات های شبیه ساز- سید پیمان شیرمردی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر مسابقات ربات های شبیه ساز- سید پیمان شیرمردی