| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مسئول پانل بخش ویژه: فناوری در آموزش و پرورش
.: ساختار سازمانی همایش  >  مسئول پانل بخش ویژه: فناوری در آموزش و پرورش