| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی کنفرانس - دکتر مهدی ایرانمنش
رئیس شورای سیاستگذاری و کمیته علمی- دکتر محمد کرم پور
کمیته داوران
مسئول کمیته انتشار در ژورنال های ISI - ناصر اصفهانی
مسئول کمیته ارائه شفاهی و پانل ها- دکتر رضا مخبرآبادی
مسئول پانل محور "ارتباطات"
مسئول پانل محور "مدیریت فناوری اطلاعات"
مسئول پانل محور "مهندسی و علوم کامپیوتر"
مسئول پانل بخش ویژه: فناوری در آموزش و پرورش
دبیر جشنواره پژوهش برتر
مسئول محور "مهندسی و علوم کامپیوتر"
مسئول محور "مدیریت فناوری اطلاعات"
مسئول محور "ارتباطات"
مسئول محور "فناوری در آموزش و پرورش"
مسئول محور بخش آزاد "فناوری در سایر علوم"
دبیر مسابقات ربات های شبیه ساز- سید پیمان شیرمردی
مسئول لیگ ربات های شبیه ساز 2 بعدی
مسئول لیگ ربات های شبیه ساز 3 بعدی
مسئول لیگ ربات های شبیه ساز امدادگر
دبیر اجرایی کنفرانس - محمد شیرازی پور
رئیس کمیته اجرایی و پشتیبانی- سید علیرضا حسینی نژاد
مدیر عامل موسسه و مسئول دبیرخانه- اکرم شایسته مهر
مسئول کمیته طراحی و گرافیک- مهدی فراهانی ثابت فرد
کمیته نظارت و ارزشیابی- دکتر محسن مقدم
مسئول کمیته اطلاع رسانی و رسانه - عباس قاسمی
مسئول کمیته انتشارات - سید حسین حسینی مجد
مسئول کمیته روابط عمومی و تشریفات - اویس توحیدی راد
مسئول کمیته فناوری اطلاعات - رضا پورمحسن
مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام- سارا شماعی
کارشناس پذیرش و ثبت نام- فاطمه حدادی